Odgovorna inovacija

Znanost i tehnologija su transformativne sile koje su ljudima omogućile da mijenjaju ekosisteme, klimu planete Zemlje, pa čak i same gradivne blokove materije i života. Istraživanje i inovacije su poboljšale sviet u kojem živimo i naše živote na mnogo načina, i najverovatnije će to nastaviti činiti i u budućnosti.

Međutim, paralelno sa ogromnim pozitivnim uticajem na dobrobit čovečanstva, nauka i tehnologija ponekad stvaraju nove rizike i etičke dileme, ne uspevaju da reše probleme koje je trebalo da reše i izazivaju sporove i nesuglasice.

Tokom poslednjih decenija, mnogo napora je uloženo u smanjivanje jaza između nauke i društva, što je rezultirao implementiranjem pristupa Odgovornog istraživanja i inovacija u EU program Horizont 2020. RRI pristup nastoji da iznese na videlo pitanja koja se tiču istraživanja i inovacija, da predvidi njihove posledice i da uključi društvo u diskusiju o tome kako nauka i tehnologija mogu da pomognu u stvaranju onakvog sveta i društva kakvo želimo da ostavimo budućim generacijama.

Inovacija se promijenila u 21. stoljeću, ona je danas kompleksnija i nepredvidljivija nego ikad prije te zbog toga zahtijeva nove smjernice. Međutim, unatoč tome inovacija je pokretač razvoja, a uloga i važnost inovacijskog procesa za mala i srednja poduzeća je neupitna.

Projekt ROSIE promovira koncept „Odgovorne inovacije“ (Responsible innovation -RI), službena definicija Europske komisije je sljedeća: 

Odgovorno istraživanje i inovacija je transparentan proces kojim društveni čimbenici i inovatori postaju međusobno odgovorni jedni prema drugima s ciljem (etičke) prihvatljivosti, održivosti i društvene poželjnosti inovacijskog procesa i njegovih proizvoda kako bi se omogućila pravilna „ugradnja“ znanstvenih i tehnoloških prednosti u naše društvo.“ (Von Schomberg, 2013).Uključivanje različitih, pa i neočekivanih zainteresiranih strana u procese istraživanja i inovacija pruža mogućnosti za otkrivanje novih potencijala vašeg poduzeća


„Odgovorno istraživanje i inovacija“ (RRI) podrazumijeva da društveni akteri iz akademske zajednice, javne uprave, privatnog sektora i civilnog sektora od samog početka surađuju u procesu istraživanja i inovacija u svrhu zajedničkog razvoja inovacija u skladu sa vrijednostima, potrebama i očekivanjima društva. Nastoji se premostiti jaz između znanstvene zajednice i društva, odnosno, relevantni dionici se uključuju u proces istraživanja i razvoja kako bi se rano sagledale posljedice i ishodi procesa u svrhu izbjegavanja nenamjeravanih negativnih posljedica inovacije.

Prema Europskoj komisiji  „RRI je inkluzivan pristup istraživanju i inovacijama (R & I), u kojem se nastoji osigurati da različiti dionici iz društva surađuju tijekom cijelog procesa istraživanja i inovacija. Cilj mu je uskladiti procese i ishode R & I, s vrijednostima, potrebama i očekivanjima europskog društva.“

Unutar projekta ROSIE koncept RRI - Responsible research and innovation (hrv. Odgovorno istraživanje i inovacija)  se mijenja te poslovni sektor istovremeno postaje korisnik i sudionik inovacijskog procesa. Upravo ova opservacija dovela je do korištenja termina RI – Responsible innovation (hrv. Odgovorna inovacija) koja je usmjerena na mala i srednja poduzeća a ne na akademski sektor. 

Pogodnosti „Odgovornih inovacija“ za malo i srednje poduzetništvo
Zahvaljujući obuci u provedbi strategija i alata za odgovornu inovaciju, poduzeća će moći:
  • plasirati na tržište održive proizvode i usluge uz dugoročno smanjenje ukupnih troškova proizvoda
  • učinkovitije odgovarati na potrebe korisnika, što će pružiti priliku za razvoj ideja za inovativne proizvode i usluge na temelju novih potreba i/ili društvenih izazova
  • smanjiti rizik u poslovanju, poboljšati transparentnost i dijalog s korisnicima, unaprijediti odnose s institucijama;
  • lakše se prilagoditi i prihvatiti nove standarde održivosti i/ili novonastale dobrovoljne standarde
  • informirati ekološki savjesne kupce o Vašem poduzeću i povećati lojalnost klijenata;
  • razviti sustavni pristup prema postojećoj strateškoj orijentaciji o održivoj i/ili društveno odgovornoj inovaciji i komunicirati s dionicima o svom pristupu na vjerodostojan način;
  • uspješnije se prijaviti na natječaje za inovacijske potpore financirane od strane EU u kojima odgovorna inovacija postaje sve važniji aspekt.

RI pomaže malim i srednjim poduzećima da predvide namjeravane i moguće nenamjeravane utjecaje gospodarskog razvoja i korištenja tehnologije, uključujući mogućnost zlouporabe. U praksi, provedba RI-a uključuje angažman svih društvenih aktera, istraživača, industrija, kreatora politike i civilnog društva i njihovo zajedničko sudjelovanje u istraživačkom i inovacijskom procesu. Zahvaljujući ovoj činjenici istraživač/inovator pokušava predvidjeti rezultate njegovog/njezina istraživanja i/ili inovacije kako bi izbjegao nenamjeravane negativne posljedice i omogućio lakši pristup znanstvenim rezultatima i podacima. Dakle, izrazito je bitno uključiti u razmatranje društvenu, okolišnu i etičku vrijednost inovacija. Svi društveni akteri i inovatori trebaju biti uključeni u proces inovacija.Na području Republike Hrvatske, poglavito Zadarske županije RI je nov pristup.  Ishodi projekta „ROSIE“ su usmjereni na prenošenje tehničkih i upravljačkih znanja u RI malim i srednjim poduzetnicima. Putem internacionalnog pilot programa provodi se testiranje  alata i strateških prijedloga RI-a kod svih dionika inovacijskog lanca.

Bez obzira na događanja u budućnosti, RI principi se trenutno nalaze u središtu istraživačkog i inovacijskog sustava. Uzevši u obzir činjenicu kako znanost i tehnologija napreduju brže nego ikad, od izrazite je važnost da odgovorno istraživanja i inovacija budu sastavni dio vladajućih struktura.

Karakteristike odgovorne inovacije
Raznolika i inkluzivna:
u ranim fazama uključite što veći broj zainteresiranih strana u same aktivnosti istraživanja i inovacija, kao i procese razmatranja i odlučivanja, kako bi iz navedenih aktivnosti proizašle korisnije i kvalitetnije spoznaje. Na taj način se jača demokratičnost procesa istraživanja i inovacija, otvaraju se nove perspektive i novi izvori znanja i ekspertize.
Anticipativna i refleksivna:
 razmotrite pretpostavke, vrijednosti i namjere koje leže u osnovi vaših aktivnosti i predvidite njihove efekte, kako biste bolje razumjeli na koji način istraživanje i inovacije oblikuju budućnost. To dovodi do vrijednih spoznaja i unapređuje našu sposobnost da poduzimamo korake u skladu sa informacijama koje imamo.
Otvorena i transparentna:
ujednačeno i smisleno komunicirajte o vašim metodama, rezultatima, zaključcima i implikacijama inovacije, kako biste omogućili uvid javnosti u vaš rad i otvorili dijalog. Na taj se način doprinosi vidljivosti i razumijevanju istraživanja inovacija.
Prilagodljiva:
budite spremni prilagoditi modele mišljenja i ponašanja, u svim organizacijskim strukturama, reagirajte na promjenu okolnosti, nove spoznaje i perspektive.Postoje različite metodologije za povećanje društvene odgovornosti, no projekt ROSIE usredotočuje se na tri: STIR, Living Labs i UNI/PdR 27:2017. Detaljnije opise metodologija i načine njihova korištenja možete pronaći na stranici.

Na projektu ROSIE sudjeluje mnogo stručnjaka, jedan od njih je Jonathan Hankins, koji godina promovira odgovornu inovaciju u sklopu svog rada unutar zaklade "Giannino Bassetti". Tekstove autora o odgovornoj inovaciji možete pročitati ovdje

Uvod u odgovorne inovacije

Odgovorne inovacije: europska perspektiva

Odgovorne inovacije: primjeri i praksa